پژوهش و فناوری - آرشیو

رویداد روز مزرعه “با هدف معرفی ارقام متنوع و جدید کاهو”
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برگزار می نماید

رویداد روز مزرعه “با هدف معرفی ارقام متنوع و جدید کاهو”

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به منظور معرفی دستاوردهای طرح فناورانه "تولید بذورهیبرید سبزی و صیفی" و با هدف معرفی ارقام متنوع و جدید کاهو اقدام به برگزاری "رویداد روز مزرعه" می نماید.

ادامه مطلب