پژوهش و فناوری - آرشیو

موفقیت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  در ارائه ۲۴ ساعته میکروارگانیسم های پر کاربرد

موفقیت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ارائه ۲۴ ساعته میکروارگانیسم های پر کاربرد

بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به موفق شد سویه های پرکاربرد خود را با هزینه مقرون به صرفه و به صورت ۲۴ ساعته تامین و به محققان و مراکز تحقیقاتی ارایه نماید

ادامه مطلب
مطالعه کروموزوم های میوزی جنس پیاز در ایران با تمرکز بر بخش آکانتوپراسوم
توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام شد

مطالعه کروموزوم های میوزی جنس پیاز در ایران با تمرکز بر بخش آکانتوپراسوم

محققان بانک گیاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با همکاری محققانی از آلمان و دانشگاه فردوسی مشهد طی پژوهشی کروموزوم های میوزی جنس پیاز در ایران با تمرکز بر بخش آکانتوپراسوم (Acanthoprasum) را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این پژوهش معرفی جنس پیاز به عنوان یک جنس مدل در مطالعات بررسی رفتار کروموزوم ها در تقسیم جنسی را تایید می نماید.

ادامه مطلب