پژوهش و فناوری - آرشیو

فلور جلبکی ۴منطقه در شهرستان شاهرود و طبقه بندی آنها بر پایه شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی بررسی شد بررسی شد
به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

فلور جلبکی ۴منطقه در شهرستان شاهرود و طبقه بندی آنها بر پایه شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی بررسی شد بررسی شد

محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پژوهشی به بررسی فلور جلبکی ۴منطقه در شهرستان شاهرود و طبقه بندی آنها بر پایه شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی که شامل آنالیز توالی ژن ۱۶S rRNA و ۱۸S rRNA بود، پرداختند.

ادامه مطلب