پژوهش و فناوری - آرشیو

ایجاد بانک رده های سلولی فیبروبلاستی از جانوران در معرض انقراض - راهکاری برای حفاظت و احیاء ذخایر ژنتیکی

ایجاد بانک رده های سلولی فیبروبلاستی از جانوران در معرض انقراض - راهکاری برای حفاظت و احیاء ذخایر ژنتیکی

محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران راهکار حفاظت و احیاء ذخایر ژنتیکی جانوران در معرض انقراض را مورد بررسی قرار دادند

ادامه مطلب