پژوهش و فناوری - آرشیو

جداسازی و تمایز سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی انسان در بستر سه بعدی
در مطالعه ای توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بررسی شد

جداسازی و تمایز سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی انسان در بستر سه بعدی

محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مطالعه ای به بررسی روش جداسازی و تمایز سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی انسان در بستر سه بعدی حاصل از بافت سلول‌زدایی شده بیضه گوسفند پرداختند

ادامه مطلب