پژوهش و فناوری - آرشیو

توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت
ارزیابی تنوع زیستی مخمری در نمونه های سنتی کفیر ایرانی

توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت

محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی زیستی ایران با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ در مطالعه ایی به ارزیابی تنوع زیستی مخمری در نمونه های سنتی کفیر ایرانی پرداختند

ادامه مطلب
نقش میکروارگانیسم های تجزیه کننده سلولز در فرایند زیست پالایی
در مطالعه ایی توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بررسی شد

نقش میکروارگانیسم های تجزیه کننده سلولز در فرایند زیست پالایی

محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشگاه علم و فرهنگ در مطالعه ایی مشترک به بررسی نقش میکروارگانیسم های تجزیه کننده سلولز در فرایند زیست پالایی پرداختند

ادامه مطلب
ارائه نتایج تحقیقات  محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
در چهارمین همایش بین المللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران

ارائه نتایج تحقیقات محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

نتایج تحقیقات محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در در چهارمین همایش بین المللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران به صورت مقاله ارائه گردید.

ادامه مطلب