پژوهش و فناوری - آرشیو

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به اخذ موافقت قطعی مرکز خدمات تخصصی " ریزازدیادی و تولید پایه و بذر سالم و گواهی شده" گردید

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به اخذ موافقت قطعی مرکز خدمات تخصصی " ریزازدیادی و تولید پایه و بذر سالم و گواهی شده" گردید

با تبدیل وضعیت مجوز فعالیت مرکز خدمات تخصصی" ریزازدیادی و تولید پایه و بذر سالم و گواهی شده" از موافقت اصولی به "قطعی" موافقت شد.

ادامه مطلب
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و شهرک نوآوری ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند
با هدف ایجاد و گسترش همکاریهای علمی و فناوری

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و شهرک نوآوری ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری سازنده و تعاملات علمی و تخصصی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و شرکت شتابدهنده زیست پویش سورین مجری شهرک نوآوری ایران واقع در استان البرز تفاهم نامه همکاری امضا گردید.

ادامه مطلب