پژوهش و فناوری - آرشیو

در شناسایی و ثبت گونه جدید  باکتریایی  با نام علمی هالوموناس
موفقیت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

در شناسایی و ثبت گونه جدید باکتریایی با نام علمی هالوموناس

محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق شدند یک گونه جدیدباکتریایی با نام علمی Halomonas lysinitropha که متعلق به جنس هالوموناس است را جداسازی، شناسایی و ثبت نمایند.

ادامه مطلب