پژوهش و فناوری - آرشیو

حمایت  ستاد توسعه زیست فناوری از برنامه های راهبردی و فعالیتهای زیست فناورانه مرکز
در قالب موافقت نامه همکاری و در راستای تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری انجام می پذیرد

حمایت ستاد توسعه زیست فناوری از برنامه های راهبردی و فعالیتهای زیست فناورانه مرکز

ستاد توسعه زیست فناوری و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در زمینه حمایت از فعالیتهای زیست فناوری این مرکز بر اساس تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری، توافق نامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب
میدان مغناطیسی ایستا  فعالیت های مهاجرتی، تقسیم و شکل سلول های پوشاننده غلاف بویایی را تغییر میدهد.
در مطالعه ایی توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مشخص شد

میدان مغناطیسی ایستا فعالیت های مهاجرتی، تقسیم و شکل سلول های پوشاننده غلاف بویایی را تغییر میدهد.

محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با همکاری مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران در مطالعه ایی به بررسی میدان مغناطیسی ایستا پرداختند که موجب شده است مورفولوژی، تقسیم و ویژگی های مهاجرتی سلول های پوشاننده پیاز بویایی با رویکردی بیوفیزیکی در پزشکی بازساختی تغییریابد.

ادامه مطلب