پژوهش و فناوری - آرشیو

دو رده سلولی نامیراشده گرانولوزا با ویژگی های سندرم تخمدان پلی کسیستیک تولید شد
به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دو رده سلولی نامیراشده گرانولوزا با ویژگی های سندرم تخمدان پلی کسیستیک تولید شد

محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به تولید دو رده سلولی نامیراشده از سلول های گرانولوزای نرمال و گرانولوزایی با ویژگی های سندرم تخمدان پلی کسیستیک شدند.

ادامه مطلب