پژوهش و فناوری - آرشیو

جایگاه  مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ارتقای امنیت ژنتیکی کشور
در آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری از منابع ژنتیکی تصویب شد

جایگاه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ارتقای امنیت ژنتیکی کشور

حسب مصوبه هیات وزیران مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ و در اجرای ماده ۶ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید؛ مطابق این قانون دستگاه های مشخص شده از جمله جهاد دانشگاهی مامور تدوین آیین اجرایی برای ماده ۶ این آیین نامه شدند.

ادامه مطلب